การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ” สำหรับคณาจารย์ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานใหญ่อ่อนนุช บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ระบบมาตรวิทยามิติ (Dimensional Metrology) เป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการสร้างมาตรฐานและหลักประกันด้านคุณภาพ สร้างโอกาสในการรองรับผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดเพิ่มขีดการแข่งขันของสินค้าไทยในระดับสากล โดยข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่งทั่วประเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพลคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการพัฒนาการเรียนการสอนระบบมาตรวิทยามิติ เพื่อยกระดับทักษะการใช้เครื่องมือวัดให้แก่นักศึกษารองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “วิศวกรรมมาตรวิทยามิติ” ด้วยการออกแบบหลักสูตรเป็นการเฉพาะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบการฝึกอบรมทุกหมวดวิชาที่จำเป็น โดยมีผู้เข้ารับฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10 แห่งจำนวน 15 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย 2 แห่ง จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง จำนวน 17 คน เป็นเวลา 5 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 16 – 20กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมจัดการอบรม และ ดร.มลฤดี เรณูสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยามิติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดแถลงวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรม การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมุ่งหวังยกระดับความรู้ความสามารถให้กับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนถ่ายทอดแก่นักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดประเภทต่างๆ รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมยุค 4.0 โดยรวมทีมวิทยากรผู้ชำนาญการจากทุกฝ่าย ตลอดจนฝึกการใช้จริงกับเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงได้นำผู้เข้ารับการอบรมเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ชมเทคโนโลยีของเครื่องจักรกล เครื่องมือ และกระบวนการวัดละเอียดด้านมิติที่ทันสมัยที่สุดด้วย จากผลประเมินการฝึกอบรม อาจารย์ผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการฝึกอบรมต่างกล่าวตรงกันว่าได้รับความรู้ความเข้าใจดีขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมจะนำไปพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะแก่นักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่อาชีพในอนาคตต่อไป