เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์ ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต และ อาจารย์ สมมาตร พรหมพุฒ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ

ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน  โครงการดังกล่าวเป็นไปตามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยการสนับสนุนจาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทั้งสองสถาบันมีความคาดหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้สำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป