เมื่อวันที่ 8 มีนามคม 2566 ที่ผ่านมา นายพินัย ศิรินคร อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA HRD) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการเวลาและการเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม” เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ โดยมี ดร.ณฐาภพ สมคิด สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรมจากสถานประกอบการชั้นนำรวม 85 คน

จัดขึ้นโดย ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA HRD) ด้วยการสนับสนุนของ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ ส.อ.ท. ร่วมกับกรรมการฝ่าย TAPMA HRD และ นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันฯ SIMTEC ณ ห้องประชุมสัมมนา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี