สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology – TNI) และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (Sumipol Institute of Manufacturing Technology – SIMTEC) ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุม A 509 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ก่อนพิธีลงนามได้มีการกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง นำโดย รองศาสตรจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี กล่าวแนะนำสถาบันฯ และความร่วมมือระหว่างกัน จากนั้นรองศาสตรจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการร่วมแนะนำรองอธิการบดี และคณบดี TNI ฝ่ายต่างๆ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการร่วมมือกันของทั้ง 2 สถาบัน ต่อจากนั้นนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTEC ได้กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนต่าง ๆ พร้อมแนะนำทีมงานของ SIMTECให้รู้จัก เพื่อการประสานงานที่ใกล้ชิดต่อไป

ในการลงนามครั้งนี้รองศาสตรจารย์ กฤษดา วิศวธีรานนท์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เป็นผู้แทนลงนาม ร่วมกับนายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยมี นายจิระพันธ์ อุล ปาทร ประธานกรรมการบริษัท เครือสุมิพล จำกัด ในฐานะนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมแสดงความยินดีในการร่วมลงนามครั้ังนี้

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การวิจัย และการจัดประชุมทางวิชาการโดยมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนและเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพื้นที่ใกล้เคียงทำให้การให้บริการสามารถขยายตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนทั้งกรุงเทพและภาคตะวันออก ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการยกระดับให้มีมาตรฐานสากลโดยขยายให้ครอบคลุมถึงภาคอุตสาหกรรมทั่วไปด้วย