สคช.เปิดทางทุกอาชีพร่วมจัดทำมาตรฐานอาชีพ สร้างกำลังคนที่แข็งแกร่งด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์อย่างไรในยุค COVID-19 พลิกโฉมพัฒนากำลังคนในไทย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดงาน “TPQI Seminar 2020 – คุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์อย่างไรในยุค COVID-19” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากคนในอาชีพครอบคลุมทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม หลังสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกกลุ่มอาชีพได้มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพมาแล้ว 800 กว่าอาชีพ

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้เปิดการสัมมนาและกล่าวว่า TPQI Seminar 2020 คุณวุฒิวิชาชีพ ตอบโจทย์ในยุค COVID-19 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั้งจากโรคระบาด ภัยธรรมชาติ แม้กระทั่งพิษเศรษฐกิจ เป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทุกคน ทุกอาชีพต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา มาตรฐานอาชีพเองก็ต้องมีการปรับเสริมเพิ่มเติมให้ทันต่อเวลาเช่นกัน

จากนั้นมีการปฐกถาพิเศษ สมรรถนะมืออาชีพในยุค New Normal” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และการเปิดเวทีรับฟังความเห็นทิศทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดรับกับยุค New Normal อีกด้วย

โอกาสเดียวกันได้มีการจัดเสวนาหัวข้อ มาตรฐานอาชีพ ตอบโจทย์การสร้างมืออาชีพในยุค New Normal” ซึ่งนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเกีบรติเป็นผู้บรรยายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรม คือ นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ดร.เมธินี เทพมณี คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนายสุรชัย กำพลานนทวัฒน์ ที่ปรึกษาบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวม 4 หน่วยงาน ดำเนินรายการโดยนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สำหรับเวทีเสวนานี้มีผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนามากกว่า 150 คน (ตามมาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม) และได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Video Conference) ด้วย