ในงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม SUBCON THAILAND ROADSHOW ครั้งที่ 14 จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเ ชีย (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โ รงแรมบางเเสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ในงานนี้บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมจัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พร้อมกับบริษัทในเครือข่าย คือ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด เเละ บริษัท ฟาโร เทคโนโลยี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม BOI (BUILD) สมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) ในหลักสูตรสำคัญ คือ ระบบคุณภาพกับเทคโนโลยีเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ(Quality System with Technology of Dimensional Measuring Instruments) บรรยายโดยทีมเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค บริษัท สุมิพลฯ ในงานนี้ได้มีการจัดนิทรรศการแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์การวัดด้านมิติที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ชมด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมรับทราบถึงการเปรี่ยนแปลงพัฒนาสามารถนำไปปรับใช้กับงานของบริษัทตนเองได้เป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับสถานประกอบการที่อยู่บริเวณภาคตะวันออกเเละใกล้เคียง มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน จาก 45 บริษัท