การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ณ สุมิพล สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ได้จัดการประชุมครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ ในรูปแบบ On site และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีคุณถาวร ชลัษเฐียร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กรอ. อศ. กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 3/2565 ณ สุมิพล สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

 

นำโดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ คุณพิเชษฐ จันสกุลวิบูลย์ ที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA) คุณอริยะ ทวนทอง กรรมการบริหาร บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด คุณพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด คุณพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท ออมรอน อีเล็คทรอนิกส์ จำกัด นางสาวสมจิตต์ อุระงาม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา และคณะอนุกรรมการจากสถานประกอบการ หน่วยงานการศึกษา พร้อมทั้งคณะครูจากสถานศึกษาในกลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ได้เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting