SIMTec เปิดบ้านต้อนรับ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์

        สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรตินำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการโรงงาน รุ่นที่ 21” หัวข้อ Human, Robot & Technology เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  Learning Factory ภายในสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา