SIMTEC ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นำโดย ผศ.ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สอวช. ดร.อรพรรณ เวียรชัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สอวช. และคณะนักพัฒนานโยบาย เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีแห่งหารเรียนรู้ “SIMTEC Learning Factory” ทั้งนี้ นายทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้นผู้แทนสถาบันฯ นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ และ นายชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ  นำเยี่ยมชม Learning Factory Smart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ โดยวิทยากรประจำสถาบันฯ

 

SIMTEC ต้อนรับ คณะผู้บริหารสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY