Mitutoyo

เครื่องสอบเทียบ คาลิปเปอร์ – CERA Caliper Checker Series 515

  • เครื่องสอบเทียบคาลิปเปอร์ CERA ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบเวอร์เนีย ไดอัลเกจ และคาลิปเปอร์แบบดิจิตอล
  • ประกอบด้วยเกจบล็อก CERA เกรดสูงที่หล่อป้องกันการบิดงออย่างถาวร
  • CERA Caliper Checker ยังสามารถวางตั้งฉากกับพื้น เพื่อใช้สอบเทียบ Height gage.
  • เกจวัดเซรามิก CERA ที่ใช้เซอร์โคเนีย มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและมีรูปทรงที่มั่นคง

Technical Data
Block pitch accuracy: ±0.005mm for range up to 300mm±.0002”
For range up to 12 “±0.007mm for range up to 600mm
Parallelism of blocks: 0.002mm for range up to
300mm0.004mm for range up to 600mm