TRUSCO

HOZAN Machine Vise – ปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงาน ออกแบบมาเพื่อใช้กับแท่นเจาะสว่าน (Drill press machine)

เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยืดชิ้นงาน ขณะทำการเจาะรู การคว้านรู เป็นต้น

Order code
Product number
Overall length (mm)Width (mm)Height (mm)Mouth width (mm)
810-7574K-261014219050

แบบสอบถาม

Product Name : HOZAN Machine Vise – ปากกาจับชิ้นงาน