TRUSCO

HOZAN Machine Vise – ปากกาจับชิ้นงาน

ปากกาจับชิ้นงาน ออกแบบมาเพื่อใช้กับแท่นเจาะสว่าน (Drill press machine)

เป็นอุปกรณ์สำหรับจับยืดชิ้นงาน ขณะทำการเจาะรู การคว้านรู เป็นต้น

Order code
Product number
Overall length (mm) Width (mm) Height (mm) Mouth width (mm)
810-7574 K-26 101 42 190 50