Mitutoyo

USB INPUT TOOL – เชื่อมต่อข้อมูลการวัด

การใช้เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลร่วมกับ USB input tool เครื่องมือป้อนข้อมูล ทำให้ได้ผลการวัดในการบันทึกแม่นยำมากขึ้น และมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพราะได้ข้อมูลที่ถูกต้องสงตรงจากเครื่องมือวัดโดยตรง