Machining Strategy for Hole Making Process

15 พฤษภาคม 2567

จำนวนเปิดรับสมัคร
25 คน
วันที่เรียน
15 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาเรียน
1 วัน เวลา 9.00 -17.00 น.
รูปแบบการเรียน
เรียนทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ
สถานที่
แผนที่

หลักสูตรพื้นฐานทั่วไป (General Standard Course)

  • Machining Strategy for Hole Making Process หลักสูตรกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเจาะรูชิ้นงาน เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีทักษะในกระบวนการผลิตและการควบคุมด้วย เครื่องเจาะอัตโนมัติ (CNC Drill) สามารถนำไปปรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ และพัฒนาทักษะของบุคลากรในสถานประกอบการให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เหมาะสําหรับระดับช่างเทคนิคอาวุโส วิศวกร ผู้ชำนาญการด้านเทคนิค หรือ สายการผลิต

* ผู้เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตรและผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิ อย่างเป็นทางการจาก Ti-TEC

สถานที่ฝึกอบรม

  • บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
    102 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

หมายเหตุ

1. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบริษัทท่าน หรือ คุณรินทร์ลิตา ทวีอิสราวีณ์ แผนกวางแผนการขาย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทรศัพท์ 0-2762-3000 ต่อ 1546 อีเมล [email protected]

2. กรณีมีผู้เข้ารับการอบรมฯ เกินกว่าจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ อาจต้องขอเลื่อนไปเป็นครั้งต่อไป โดยจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ (พิจารณาตามลำดับก่อน – หลัง จากวันที่ได้รับใบตอบรับ)

3. บริษัทฯ จะแจ้งยืนยันการอบรมฯ พร้อมจะจัดส่งแผนที่ตั้งของโรงงานให้เพื่อสะดวกในการเดินทาง (โรงงานตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม. 36 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)