CONTACT US

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่และศูนย์โลจิสติกส์)

284 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-3000
โทรสาร. : 0-2762-3030

map-sumipol-amata

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานภาคตะวันออก)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/223 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 038-930-888 โทรสาร. : 038-930-880

Map-rayong

สำนักงานบริการงานขายภาคตะวันออก

บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
7/125 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

Mapkorad1

สำนักงานบริการงานขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เอ.แอล.เอ็ม.ที. (ประเทศไทย) จำกัด
เขตอุตสาหกรรมนวนครสูงเนิน

567 ถ.มิตรภาพ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380