NEWS AND EVENTS

DepartmentOfSkillDevelopment

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึกและการปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การฝึก ครั้งที่ 2

28/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ โครงการกำหนดรายการมาตรฐานวัสดุฝึกและการปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์การฝึก ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การกำหนดปรับปรุงกรอบรายการคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ฝึก” จัดโดยสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และให้เป็นมาตรฐานกลางสำหรับหน่วยงานฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะนำไปใช้อ้างอิงในการจัดซื้อครุภัณฑ์และเพื่อการอื่นที่เกี่ยวข้อง นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้าร่วมประชุม และเป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลประจำกลุ่มอาชีพช่างอุตสาหการ เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Read More
measuringTools

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ครั้งที่ (3) 1/2556

28/6/2013

ผู้เข้าร่วมประชุม : พลอากาศตรีเพียร โตท่าโรง (สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย), นาวสาวจันทนี อัครเมฆินทร์ (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), นายอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ), นาวสาวสิริรัตน์ ถาวรรัตน์ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย), นายสมศักดิ์ ยศสุนทร (บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จำกัด), นายธีระยุทธ ชุลีลิศวิทยาภรณ์ (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น), นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล (บริษัท สุมิพล จำกัด), นายวัลลภ มหัทธนันชัย (บริษัท เอ็น.เอ็ม. เทคนิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด), นายวินิจ สืบแต่ตระกูล และนายจิตติ ไชยวงศ์ (สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน)

Read More
Tanaka-Precision-Thailand-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

27/6/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” ให้แก่ บริษัท ทานากะ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท ทานากะ พรีซิชั่นฯ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

Read More
kmutt

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมและฝึกอบรม ณ บริษัท สุมิพล จำกัด

19/6/2013

เมื่อระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2556 เจ้าหน้าที่จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการบริษัท สุมิพล จำกัด และเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ” โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกบริการลูกค้าให้การต้อนรับ รวมถึงฝึกอบรมดูงาน ณ ศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ที่ทันสมัย

Read More