NEWS AND EVENTS

lumphun

สุมิพล ร่วมงานสัมมนาและจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

04/3/2013

เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และบริษัท สุมิพล จำกัด จัดงาน “มหกรรมเพิ่มผลิตภาพแรงงาน” โดยการสนับสนุน จาก บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ สำหรับการควบคุมระบบคุณภาพ” โดยคุณอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีและให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องมือวัด ในระบบคุณภาพของบริษัท สุมิพลฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมจากสถานประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคการศึกษา จำนวนมาก ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

Read More
trainning-takayama

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

20/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่แผนกตรวจสอบคุณภาพและแผนกวิศวกรรมการผลิตของบริษัท คาทายาม่า แอ๊ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของ สุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 20 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท คาทายาม่าฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More
SAB-TO-SUMIPOL

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท สุมิพล จำกัด

13/2/2013

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเมนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ให้เกียรติเยี่ยมชมและเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียดด้านมิติ (Precision Dimensional Measuring Instruments) ในหัวข้อการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดในเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 รวมทั้งดูงานศูนย์บริการซ่อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกขายและแผนกบริการลูกค้า ให้การต้อนรับและนำชมหน่วยงานต่างๆ

Read More
sfive-engineering-index

สุมิพล จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ให้แก่ บริษัท เอส.ไฟว์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

12/2/2013

บริษัท สุมิพล จำกัด จัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ด้านเทคนิคเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด” ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้าระดับหัวหน้างานของบริษัท เอส. ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด โดยทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายขายของสุมิพลเป็นวิทยากรผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 25 คน ณ ห้องอบรมสัมมนา บริษัท เอส.ไฟว์เอนจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา

Read More