เมื่อเทรนด้านอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่กำลังมีประสิทธิผลอย่างมากต่อการลงทุนในสภาวะการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นในปัจจุบันนั่นคือการเสริมด้วยระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ บทความนี้จะกล่าวถึง 5 ขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการพัฒนากระบวนการผลิตไปสู่การใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ให้กับอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าการลงทุน

 

Map out Industry 4.0 Strategy:

สิ่งสำคัญอย่างแรกนั่นคือความจำเป็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ว่าเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลาต้องการพัฒนาอย่างไรจะนำเทคโนโลยีเข้าไปในส่วนใดของกระบวนการผลิตบ้างและแบ่งการพัฒนาเป็นขั้นตอนโดยจัดผังการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกหน่วยงานเข้าใจในทางเดียวกัน โดยแนวโน้มที่ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จะเข้าไปทดแทนได้ง่ายที่สุดนั่นคือกระบวนการผลิตที่มีการใช้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์จะสามารถนำมาทดแทนในระบบได้ทันที ตัวอย่างเช่น การนำชิ้นงานเข้า-ออกจากเครื่องจักร การเติมวัตถุดิบ ระบบการติดตั้งแม่พิมพ์ การควบคุมเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต การเชื่อมและการฉีดพ่นสีหรือสารเคมี ฯลฯ โดยแยกส่วนการผลิตที่ไม่ซ้ำกัน และยังต้องอาศัยความชำนาญของผู้ปฏิบัติงานไว้ในภายหลัง

 

Start with pilot project and Select a design model:

นั่นคือการคัดเลือกสายการผลิตที่จะพัฒนาระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เป็นส่วนแรกเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับสายการผลิตอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ในการออกแบบระบบจะต้องอาศัยการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อลงรายละเอียดในกระบวนการผลิตว่าในแต่ละส่วนใช้เวลาในการผลิตกี่นาที ใช้แรงงานจำนวนเท่าไหร่ จุดใดในกระบวนการผลิตที่เป็นคอขวด ซึ่งในส่วนนี้ผู้ผลิตอาจต้องมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบเชื่อมต่อหรือ System Integrator เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ในการออกแบบระบบใหม่ ให้คำแนะนำเพื่อหาระบบและเครื่องมือที่เหมาะสมปรับใช้กระบวนการผลิตในแต่ละส่วน โดยผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บข้อมูลและทำการประมวลผลผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ Simulation และ Forecast Platform ในระบบออโตเมชั่น ที่เหมาะสมต่อไป

 

Budget Planning:

แน่นอนว่าในการลงทุนแต่ละครั้ง จะต้องได้ประสิทธิผลในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐกับมาตรการส่งเสริมผู้ที่ต้องการใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้กับอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้นภาษีถึง 50% ภายใน 3 ปีแรก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนจากระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องประมาณการการลงทุนเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในกระบวนการผลิตเป็นระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่นที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจขอรับคำปรึกษาจาก System Integrator เพื่อประเมินงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสม และได้รับจุดคุ้มทุนที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของคุณ

 

Determine technical skill required to support the robotics and automation:

อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากนั่นคือการพัฒนาทักษะขีดความสามารถบุคลากรให้ทันต่อการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งาน จึงจำเป็นต้องเสริมทักษะของพนักงานทางด้านเทคนิคการดูแลรักษาและโปรแกรมการทำงานระบบหุ่นยนต์และออโตเมชั่น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดระยะเวลาในการลองผิดลองถูกระหว่างการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

Implement the most efficient technology and choose the right system integrator:

ข้อนี้ถือเป็นโจทย์ที่มีความสำคัญมากที่สุด เนื่องจากการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ถือเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นการมีพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการวางระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์เป็นอย่างดีจะช่วยในการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมของคุณ มีความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมให้กับบุคลากร อีกทั้งยังต้องแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพื่อให้ส่งผลกระทบในสายการผลิตให้น้อยที่สุด

 

 

ด้วยประสบการณ์ “การจัดจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง” กว่า 30 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ผลิตทุกสาขา วันนี้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมแล้วกับการให้บริการออกแบบวางระบบหุ่นยนต์ออโตเมชั่นสำหรับไลน์การผลิตและการควบคุมคุณภาพ โดยเชื่อมต่อกับเครื่องจักรกลและเครื่องมือวัดมิติ 3 แกน ซึ่งคัดสรรแบรนด์ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เพื่อเติมเต็มการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรทั้งกระบวนการผลิต

New call-to-action

ติดตามข่าวสาร

อุตสาหกรรมกับเรา

อัพเดทเทรนด์ เทคโนโลยีใหม่ ได้ตลอดเวลา