สาเหตุความผิดพลาดในการวัดชิ้นงาน

ความผิดพลาดในการวัดชิ้นงานด้านมิติ

นับเป็นปัญหาสำคัญของผู้ใช้งานเครื่องมือวัด เพราะผลการวัดชิ้นงานที่ผิดจะส่งผลถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานเครื่องมือจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุของความผิด พลาดที่มีผลต่อการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ ดังนี้

 1. Sine and Cosine Error

ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการวัดขนาดของชิ้นงานไม่ตั้งฉากกับแนวแกนของเครื่องมือวัด สามารถเกิดได้กับเครื่องมือทุกชนิด

2. Parallax Error
ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการอ่านค่าขีดสเกลของเครื่องมือวัด ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับสายตา สามารถเกิดขึ้นได้กับเครื่องมือประเภทระบบสเกลอนาล็อก

3. Backlax Error
ความผิดพลาดที่มาจากการหลวมคลอนของเครื่องมือ ทำให้ผลการวัดชิ้นงานซ้ำไม่เท่ากัน

4. Airy Points and Bessel Points
ตำแหน่งการรองรับชิ้นงานที่เหมาะสมมีผลต่อการวัดงาน ในกรณีที่ผู้วัดให้ความสำคัญกับความขนานของชิ้นงาน ให้กำหนดระยะห่างระหว่างจุดรองรับที่แน่นอนและสมดุลด้วยจุดรองรับ Airy Point แต่ถ้าผู้วัดให้ความสำคัญกับขนาดของชิ้นงานมากกว่าความขนาน ให้กำหนดจุดรองรับที่เรียกว่า Bessel Point

5. Temperature
อุณหภูมิมีผลต่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวของชิ้นงาน อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการวัดขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส

6. Contact Pressure
แรงจากการวัดของเครื่องมือ ที่กระทำบนผิวหน้าสัมผัสของชิ้นงาน ต้องมีค่าของแรงที่แน่นอนและคงที่ เช่น ไมโครมิเตอร์ ที่มีแร็ชเชสท์สต็อป (Ratchet Stop) เป็นตัวตัดแรงในการวัด

7. Human Error
 ความผิดพลาดจากตัวบุคคล คือ ความไม่ละเอียดรอบคอบ ความเหนื่อยล้า อารมณ์ ความรู้สึก และการขาดทักษะในการใช้เครื่องมือวัด เป็นผลทำให้ผลการวัดผิดพลาด


ถ้าคุณสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ ทางเราพร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ ด้วยการให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลคุณภาพสูง