เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการตรวจสอบชิ้นงาน การควบคุมคุณภาพการวัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ  และด้วยการแข่งขันที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO /IEC 17025 จึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้แก่ผู้ประกอบการ บทความนี้จะเจาะลึกถึงความหมายมาตฐานสากลนี้ ว่าคืออะไร? ทำไมหลาย ๆ โรงงานถึงให้ความสำคัญ จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร ? 

ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 คือ อะไร?

ISO/IEC 17025 เป็นมาตรฐานสากลที่จัดทําร่วมกันระหว่าง ISO (The International Organization for Standardization) และ IEC (The International Electrotechnical Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดค่าความถูกต้องจากหน่วยมูลฐาน (SI Unit) ไปยังเครื่องมือวัดของผู้ใช้งานทั่วไป 

โดย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) นี้ เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงาน คุณภาพ และข้อกำหนดด้านวิชาการ โดยมาตรฐานนี้สามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมการทดสอบหรือสอบเทียบ

ISO/IEC 17025 สำคัญอย่างไร 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ที่ต้องการแสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการเป็นที่เชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ
 2. ใช้เป็นเกณฑ์สำหรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบของหน่วยรับรอง
 3. ใช้ในการยืนยันและยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการโดยผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ หรือองค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ISO/IEC 17025 ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบมาตรฐานสากล

ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการถึงความสามารถในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

 • ระบบคุณภาพและการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ 
 • บุคลากรมีความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ  
 • เครื่องมือที่ใช้​มีความแม่นยำ มีการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
 • สถานที่และภาวะแวดล้อม​ที่​เหมาะสมกับการสอบเทียบ  
 • ​มีแผนและขั้นตอนการชักตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติที่เหมาะสม
 • การจัดการตัวอย่างที่เหมาะสม ตั้งแต่การรับ การขนส่ง การปฏิบัติต่อตัวอย่าง ไปจนถึงการจัดเก็บรักษา ป้องกันความชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย
 • การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ความสอบกลับได้​  
 • ความสามารถทางวิชาการ การควบคุมเอกสาร ​การเก็บบันทึก และการรายงานผลอย่างถูกต้อง ชัดเจน ไม่คลุมเครือ ตรงตามวัตถุประสงค์
ISO 17025 คือ อะไร จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

และถือว่าการดำเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมการทดสอบและสอบเทียบ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 จึงเป็นที่ยอมรับในตลาดสินค้าของนานาชาติด้วย มีคำกล่าวไว้ว่า 

“One Standard One Test Accepted Everywhere” 

ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตที่ส่งสินค้าออกไปจําหน่ายต่างประเทศ ถ้ามีใบรายงานผลการทดสอบ (ตรวจวิเคราะห์) สินค้าจากห้องปฏิบัติการฯ ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 แล้ว ไม่จําเป็นต้องถูกทดสอบสินค้าในประเทศคู่ค้าซ้ำอีก ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของทั้งผู้ส่งออกและผู้นําเข้าได้เป็นอย่างดี

การสอบเทียบเครื่องมือวัด จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

ในกระบวนการควบคุมคุณภาพ หลายครั้งมักพบว่าการตรวจสอบชิ้นงานที่ผลิตเกิดความผิดพลาด ซึ่งไม่ได้เกิดจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน แต่เป็นเพราะเครื่องมือที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน จึงส่งผลให้การประกอบชิ้นงานคลาดเคลื่อนและเกิดความเสียหาย ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความแม่นยำและผลลัพธ์ในการวัดที่เชื่อถือได้ จึงต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่นำมาใช้ในการผลิตอยู่เสมอ

 • ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก
 • สามารถยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดี
 • ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่าสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ และไว้วางใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงจากการคืนสินค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสียจากความผิดพลาดในการผลิต ทำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านกำลังคน เวลา และเงินลงทุน
ISO 17025 คือ อะไร จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

ซึ่งการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม ผู้ประกอบการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกใช้บริการจากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถในการสอบเทียบ มั่นใจทั้งด้านคุณภาพและผลการสอบเทียบ (Certificate) ที่เชื่อถือได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

วิธีที่ง่ายที่สุด คือ เลือกสอบเทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากนั้นจะต้องพิจารณาให้ลึกลงไปอีกว่า ห้องปฏิบัติการนั้นมีขอบข่ายการสอบเทียบที่สอดคล้องกับความต้องการหรือไม่

สอบเทียบเครื่องมือวัดที่สุมิพล ดีอย่างไร ? 

งานวัดในอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิต สุมิพลจึงให้ความสำคัญกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัดด้านมิติตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของการบริการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบและการสอบเทียบที่สุมิพล ได้รับการรับรองความสามารถ
ตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017)
ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

New call-to-action

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

กระบวนการสอบเทียบตามมาตรฐานสากลเชื่อถือได้ ภายใต้ห้องปฏิบัติงานที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

 • มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้สำหรับการสอบเทียบที่ทันสมัย
 • ครอบคลุมพารามิเตอร์เครื่องมือวัดด้านมิติมากที่สุด 
 • รวมถึงการให้บริการ On-site สำหรับเครื่องมือวัดขนาดใหญ่ที่ติดตั้งถาวรในโรงงาน

บริการซ่อมแซมเครื่องมือวัด และตรวจสอบเบื้องต้นฟรี

บริการซ่อมเครื่องมือวัด   Mitutoyo ด้วยกระบวนการที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อมาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว 

 • ใช้ชิ้นส่วนอะไหล่แท้ 
 • ตรวจประเมินอาการเสียและเสนอราคาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนดำเนินการซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 • มีใบรายงานผลการซ่อมเพื่อใช้อ้างอิงพร้อมรับประกันงานซ่อมเพื่อความมั่นใจในการใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดต้นทุน
ISO 17025 คือ อะไร จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการผลิตอย่างไร

สรุป

การควบคุมคุณภาพการวัดในอุตสาหกรรมการผลิต ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงความสามารถในการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่เหมาะสม โดยสามารถพิจารณาได้จากการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ โดยห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรอง แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานสอบเทียบที่มีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ทั้งด้านคุณภาพและผลการสอบเทียบ (Certificate) ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ที่มาข้อมูล : https://www.iso.org/