PATLITE

LB6-IL – ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นซีรีส์ LB6-IL ใช้งานร่วมกับ IO-Link  แสดงสถานะของเครื่องจักรด้วยสัญญาณเตือนแบบหลากหลายสีโดยมีทั้งหมด 20 ระดับ

LB6-IL – ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้น

3 โหมดเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย

  • โหมดปกติ (Simple Mode) – การแสดงสถานะของอุปกรณ์ แบ่งรูปแบบแสงโดยสามารถเปิดได้ตามระดับ 1 ถึง 5 ระดับ และมีตั้งค่าสีและรูปแบบการกระพริบของแต่ละระดับ สามารถแสดงข้อมูลให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเมากขึ้น ด้วยการให้แสงทุกระดับทั้งหมดเป็นสีเดียวกันหรือเปลี่ยนความเร็วในการกะพริบ
  • โหมดมาตรวัดระดับ (Level Meter Mode) – การแสดงข้อมูลระดับถังและอุณหภูมิ สามารถเปิดใช้งานรูปแบบแสงที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ขึ้นอยู่กับระดับถัง แสดงระยะเวลาการเติมวัสดุและการเปลี่ยนแปลงสถานะของเครื่องจักร
  • โหมดแอนิเมชั่น (Animation Mode) – การแสดงภาพกระบวนการ takt time แสดงเวลาที่ผ่านไปโดยมีการเปลี่ยนสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากล่างขึ้นบนหรือจากบนลงล่าง