UMAP Vision System – ระบบการวัดแบบ Microscopic Form

UMAP Vision System เป็นระบบการวัดรูปแบบ Microscopic form มีหัววัดแรงต่ำพิเศษที่ 1μN ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับ ทำให้สามารถวัดได้แม้กระทั่งชิ้นงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่ายด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Stylus ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 15 µm ทำให้สามารถวัดการสัมผัสของพื้นที่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตอบสนองความต้องการในด้านการวัดขนาดและรูปร่าง

คุณสมบัติที่โดดเด่น

  • สามารถใช้ในการวัดแบบสัมผัสโดยใช้ UMAP Mode และการวัดแบบไม่สัมผัสโดยใช้ Vision Mode แม้แต่ส่วนที่มองเห็นได้ยาก Vision Mode สามารถใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งชิ้นงาน แล้วจึงใช้โหมด UMAP เพื่อทำการวัดแบบมุ่งเป้าได้

UMAP Vision

  • แรงในการวัดต่ำสุดที่ 1μN ทำให้สามารถวัดได้แม้กระทั่งชิ้นงานที่เปลี่ยนรูปได้ง่าย
  • Stylus ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 15 µm ทำให้สามารถวัดการสัมผัสของพื้นที่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้

UMAP Vision

  • UMAP Stylus แต่ละประเภทมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน สามารถใช้ร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถติดตั้ง ถอด และเปลี่ยน Stylus ได้

U