PATLITE

LR6-E หน่วยไฟ LED สำหรับซีรี่ส์ LR6

หน่วย LED สำหรับ LR6 Series นี้ สามารถเพิ่มหรือถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นได้ โดยไม่ต้องเดินสายหรือปรับแต่งฮาร์ดแวร์ใหม่

ไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นซีรี่ส์ LR มีระบบ “บิดล็อก” แบบแยกส่วน สำหรับการกำหนดค่าหน่วย LED และเสียงในภาคสนาม หน่วยโมดูลจะต้องถอดออกจากไฟสัญญาณเตือนแบบชั้นทีละส่วน จากบนลงล่าง มิฉะนั้นฮาร์ดแวร์ภายในอาจชำรุดเสียหายได้

 


[ ขั้นตอนที่ 1 ]
ลดฝาครอบส่วนหัวเพื่อติดตั้งหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 2 ]
ติดตั้งหน่วย LED ทีละหน่วยกับหน่วยตัวเครื่อง

[ ขั้นตอนที่ 3 ]
เปลี่ยนฝาครอบส่วนหัว หรือติดตั้งหน่วยออด