การควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพย่อมมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นด้วย การออกแบบ การเลือกชนิดและวิธีการของการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญสอดคล้องกับกระบวนการผลิต การผลิตชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการบันทึกผลการวัดและตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิตและเป็นข้อมูลในการรับประกันคุณภาพสินค้าเมื่อส่งมอบ ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัดและการตรวจสอบ จึงมีความสำคัญเพราะมีความจำเป็นในการเก็บบันทึก ถ้าข้อมูลเหล่านี้สูญหายหรือจัดเรียงไม่เป็นระบบอาจส่งผลกระทบกับการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ ได้

 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบคุณภาพด้วย U-WAVE เชื่อมต่อเครื่องมือวัดของคุณแบบไร้สาย

 

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการวัดด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถบันทึกข้อมูลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทันที โดยหลักการทำงานเหมือนการป้อนข้อมมูลโดยใช้คีย์บอร์ด ทำให้การบันทึกข้อมูลทำได้ในทุกโปรแกรมพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Excel หรือ Word ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล และยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดพร้อมกันได้ถึง 100 ตัว

 

  1. U-WAVE T ตัวส่งสัญญานจากเครื่องมือวัด ไปยังตัวรับสัญญาน
  2. U-WAVE R ตัวรับสัญญานจาก U-WAVE T แปลงสัญญานคอมพิวเตอร์เพื่อป้อนข้อมูล

 

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น นั่นหมายความว่าการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนที่มีคุณภาพย่อมมีความสำคัญและมีบทบาทมากขึ้นด้วย การออกแบบ การเลือกชนิดและวิธีการของการควบคุมคุณภาพ จึงเป็นเรื่องจำเป็นและมีความสำคัญสอดคล้องกับกระบวนการผลิต การผลิตชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการบันทึกผลการวัดและตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อนำมาวิเคราะห์ ความสามารถของกระบวนการผลิตและเป็นข้อมูลในการรับประกันคุณภาพสินค้าเมื่อส่งมอบ ดังนั้นการจัดการข้อมูลที่ได้จากการวัดและการตรวจสอบ จึงมีความสำคัญเพราะมีความจำเป็นในการเก็บบันทึก ถ้าข้อมูลเหล่านี้สูญหายหรือจัดเรียงไม่เป็นระบบอาจส่งผลกระทบกับ การผลิตในช่วงเวลานั้นๆ ได้ มิตูโตโย ในฐานะของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือวัดละเอียดอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ออกแบบระบบการจัดการข้อมูลผลการวัด ซึ่งสามารถต่อเชื่อมกับเครื่องมือวัดละเอียดโดยอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบดังนี้

ระบบการจัดการข้อมูลการวัดของมิตูโตโย ได้ออกแบบเพื่อตอบสนองการทำงานหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับของการควบคุมคุณภาพการผลิตดังนี้

1. การต่อเชื่อมโดยตรงเข้ากับอุปกรณ์ประมวลผลหรือคอมพิวเตอร์ด้วยสายสัญญาณ SPC

2. การต่อเชื่อมโดยตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์แบบไร้สาย (Wireless)

นอกจากระบบการเชื่อมต่อตามความต้องการแล้ว มิตูโตโย ยังได้จัดเตรียมโปรแกรมสำหรับจัดการผลการวัดดังนี้ 1. โปรแกรมจัดการผลการวัดและออกใบรับรองผลการวัด ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel

2. โปรแกรมควบคุมกระบวนการผลิตด้วยสถิติ (SPC) Measurlink

ด้วยระบบการจัดการข้อมูลผลการวัดที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ระบบการผลิตและธุรกิจของท่านประสบผลสำเร็จ สามารถแข่งขันกับตลาดโลกในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน