หลายท่านคงคุ้นหูกับคำว่า “Industry 4.0” ซึ่งประโยชน์จากอุตสาหกรรม 4.0 นี้ คือ การนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล อินเตอร์เน็ต และการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยโซลูชันที่ทันสมัยมาใช้ในอุตสาหกรรม แทนการทำงานในรูปแบบเดิม เช่น  Artificial Intelligence (AI) หรือ Machine Learning (ML), Internet of Things (IoT), Augmented Reality (AR) หรือ Virtual Reality (VR) เพื่อเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับตลาดอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไปได้ และเป็นการมุ่งพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)

- (Artificial Intelligence (AI) : ปัญญาประดิษฐ์ คือ ชุดของโค้ด, อัลกอลิทึมต่าง ๆ เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด สามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนการตัดสินใจได้เสมือนมนุษย์ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลจำนวนมาก
- Machine Learning (ML) : การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ข้อมูล เปรียบเสมือนสมองของ AI เรียนรู้จากข้อมูลที่เราส่งไปกระตุ้น แล้วจดจำเอาไว้เป็นในหน่วยประมวลผลของสมองกล ส่งผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเลขหรือ Code โดยอาศัยโปรแกรม Algorithm ในการประมวลผล
- Internet of Things (IoT) : การเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องป้อนข้อมูล
- Augmented Reality (AR) : เทคโนโลยีที่นำวัตถุ 3 มิติ มาจำลองเข้าสู่โลกจริงของเรา มีหลักการทำงานคือการใช้ Sensor ในการตรวจจับภาพ, เสียง, การสัมผัสต่าง ๆ แล้วสร้างภาพ 3 มิติขึ้นมาผ่านระบบ Software ซึ่งผู้ใช้งานต้องอาศัยการมองผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แสดงภาพได้ ไม่ว่าจะเป็น แว่นตา, จอภาพ หรือคอนแทคเลนส์ ที่เป็น Hardware
- Virtual Reality (VR) : เทคโนโลยีการจำลองโลกเสมือนที่แยกจากความเป็นจริง โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสถานที่ หรือสิ่งแวดล้อมที่จำลองมาได้ผ่านอุปกรณ์เช่น แป้นพิมพ์, เม้าส์ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

โจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องพิจารณา ก็คือ การเพิ่มการลงทุน ยกระดับองค์กรเพื่อเข้าสู่ “Smart Manufacturing” ขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  และปรับกระบวนการทำงานสู่รูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบแบบ Real-Time

โดยคาดการณ์ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญเมื่อก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยกัน 5 ประการ ประกอบด้วย 

 • อุตสาหกรรมการผลิตจะปรับตัวเป็น “โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)” อย่างเต็มรูปแบบ
 • องค์กรเริ่มตื่นตัวและตระหนัก (The Fear of Missing Out) ถึงการปรับเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ 
 • Big Data หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่จะกลายเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตที่มีการทำงานแบบโรงงานอัจฉริยะ ทำให้ข้อมูลจากทุกส่วนงานสามารถนำมาใช้ร่วมกันกับเทคโนโลยีได้
 • การนำระบบ Automation และ Machine Vision มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ส่งเสริมแรงงานมนุษย์ในการขับเคลื่อนธุรกิจทางองค์กร
 • ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตจะมีแนวโน้มสูงขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จึงสำคัญต่อกระบวนการผลิต

วิธีก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (How to start with Industry 4.0) 

แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีให้เลือกอย่างหลากหลาย แต่ก้าวแรกเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ซึ่งผู้ผลิตจะต้องดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการ (Due Diligence) เพื่อให้มองเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงจุดอ่อนทางธุรกิจ และความท้าทายในการดำเนินงาน รวมถึงผลสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ผู้ใช้งานจริงรวมไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ใช้งานในอนาคต (Persona-based) ที่เครือข่ายผู้ใช้ทางธุรกิจทั้งผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า หัวหน้างาน ผู้จัดการ และผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้  

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 4.0 เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กร ส่งผลให้เกิดแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมขั้นตอนและผลลัพธ์ เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานไปอีกขั้น 

ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินงานในแต่ละวัน
(Integrating technology into day-to-day operations)

เปลี่ยนโรงงานคุณ ให้เป็น Smart Factory ง่ายๆ ด้วย IoT Solutions

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง แต่ประเด็นสำคัญที่ควรมุ่งเน้น คือ

“เทคโนโลยีสามารถประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในแต่ละวันได้อย่างไร?” 

ในการทำงานแบบใหม่ด้วย Digital strategy คือการทำ Business strategy ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมเข้ากับกลยุทธ์การปฏิบัติการ (Operation strategy) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ และพนักงานในสายการผลิตจะต้องเห็นด้วยกับ Digital Solutions นี้ รวมไปถึงการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการปรับใช้โซลูชันที่เหมาะสมจะช่วยให้การทำงานประจำวันง่ายขึ้นอย่างมาก

การนำศักยภาพของ Industry 4.0 มาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานผลิตในทุกด้าน ซึ่งครอบคลุม วิศวกรรมกระบวนการผลิต  ระบบการผลิต มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษา ความปลอดภัยของพนักงาน  คลังสินค้า การบริการหลังการขาย และความยั่งยืน เทคโนโลยีจะช่วยให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ในขณะที่การดำเนินงานยังคงมีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ำลง

ในการเริ่มต้นนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับผู้ปฏิบัติงานสิ่งแรกที่ต้องมุ่งเน้น คือ ข้อมูลในการดำเนินงานต้องเข้าถึงได้ จึงจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์ปัญหาแก้ไข และปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ 

กุญแจสำคัญ คือ การทำให้ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นพร้อมสำหรับพนักงานทั่วทั้งองค์กร  สามารถเข้าถึงได้แบบ Real-Time โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในส่วนของการผลิต การพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานจริงเท่านั้น ถึงจะสามารถสานต่อโซลูชันเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานในแต่ละวัน

ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่พร้อมใช้งานนี้ ผู้ผลิตจะสามารถสร้างโซลูชันที่ผสานเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลและการวิเคราะห์บน Cloud, AI หรือ Machine Learning 

มีผู้ผลิตจำนวนมากทั่วโลกกำลังพยายามหาโซลูชัน Digital ต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับโรงงานผลิตตลอดจนการเปลี่ยนเป็น  ‘โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)’ ซึ่งมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ขั้นสูง หุ่นยนต์และซอร์ฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความสามารถในการตัดสินใจได้ดีขึ้น

Industrial IoT Solutions จาก DENSO
แนวทางใหม่สำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลอัจฉริยะ

เปลี่ยนโรงงานคุณ ให้เป็น Smart Factory ง่ายๆ ด้วย IoT Solutions

อนาคตแห่งการผลิตที่ถูกบูรณาการด้วยแนวคิด Industry 4.0 เชื่อมต่อกับ IoT เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Sumipol Corporation Limited) จึงคัดสรร DENSO IoT Solutions ที่จะทำให้การเชื่อมต่อระบบ IoT ง่ายขึ้น ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ลดการเขียนโปรแกรม เพียงตั้งค่าเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อัตโนมัติทั้งของเดิมที่มีอยู่ ไปจนถึงอุปกรณ์ล้ำสมัย เพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ผลิตมุ่งหน้าสู่ Smart Factory ได้อย่างรวดเร็ว ไร้กังวล พัฒนาระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

Denso IoT Products

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อัตโนมัติภายในโรงงาน ผ่านฟังก์ชันสำเร็จรูป ทำการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงภาพ ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระบบหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์

 • ดึงศักยภาพสูงสุดของเครื่องจักร สามารถประมวลผลข้อมูลเชิงลึก จาก PLC, robot, camera, etc. (Digital / Analog) ได้หลายอุปกรณ์พร้อมกัน
 • วิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา รวบรวมข้อมูล ประมวลผล บันทึก แจ้ง เผยแพร่ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time สามารถเก็บข้อมูลเป็นประวัติไว้ดูย้อนหลังได้
 • ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิตจากข้อมูล ช่วยจัดการข้อมูลตั้งแต่ ระดับหน่วยการผลิต ไปจนถึงสายการผลิต โรงงาน และระบบคลาวด์

ครบองค์ประกอบ ตั้งแต่การรวมข้อมูลไปจนถึงการแสดงผล ด้วยไลน์อัพผลิตภัณฑ์ IoT Solutions

1. IoT Data Server อุปกรณ์ตัวกลางในการสื่อสาร

IoT Data Server 1 เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ในสายการผลิตได้หลายอุปกรณ์ โดยผ่านระบบเครือข่าย Internet ทั้งรูปแบบ Wireless และ Wire ด้วย คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง ติดตั้งและดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับฟังก์ชั่นการรวมข้อมูล (IoT Data Share) และฟังก์ชั่นการแสดงผล Dashboard (IoT Data View) ในตัว ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ควบคุมการรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลายแหล่งในโรงงานเข้าไว้ในที่เดียว

Denso IoT Solution สำหรับ Smart Factory

2. IoT Data Share ซอฟต์แวร์การรวมข้อมูล

ซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติจำนวนมากเข้าด้วยกัน เพื่อรวบรวม ประมวล และบันทึกผลข้อมูล โดยการใช้งานฟังก์ชันสำเร็จรูปผ่านเทคโนโลยี ORiN ไม่ต้องเขียนโปรแกรมใหม่ 

Denso IoT Solution สำหรับ Smart Factory

3. IoT Data View โปรแกรมแสดงผลหน้าจอแบบเรียลไทม์

โปรแกรมแสดงผลข้อมูล Visualization แบบ Real-Time ซึ่งทำงานร่วมกับ IoT Data Share สามารถเข้าโปรแกรมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ IE-11 เพื่อแสดงผลภาพของข้อมูลที่รวบรวมมาในรูปแบบที่ต้องการ เช่น กราฟ และ Label โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ เช่น Desktop PC, Laptop, หรือ Smart TV

Denso IoT Solution สำหรับ Smart Factory

ยังมีเครื่องมือต่าง ๆ มากมายที่เป็นตัวกำหนดรูปแบบการผลิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 นี้ จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงกรณีของการนำเทคโนโลยีและโซลูชันการทำงานไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเข้ากัน ในปัจจุบันเทคโนโลยียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผู้ให้บริการเริ่มนำเสนอโซลูเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขณะที่การยอมรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่ในอนาคตเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในการนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้เป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

บทสรุปของการกระตุ้นการปฏิวัติด้านอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่ Smart Factory ในยุค Industry 4.0 

ผู้ผลิต และผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ และมีแผนรองรับในเรื่องของแรงงานทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานในหน่วยเองก็ต้องมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเช่นกัน จึงจะพร้อมต่อการปรับตัว การเข้าถึงเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการปรับปรุงทักษะของพนักงาน และการฝึกอบรมในระดับภูมิภาค ซึ่ง “ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถรอดจากการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมครั้งใหม่นี้ได้ คือ การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ เพื่อให้องค์กรสามารถคิดค้น สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่จากความคิดเดิมได้เร็วขึ้น”

บริการด้าน IoT & AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น พร้อมให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Artchitecture สำหรับการทำงานในโรงงาน หรือเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็น Smart Factory IoT รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุง และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิต 

พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเดิมของท่าน ให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

สนใจเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม

สามารถพูดคุย วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญของสุมิพลได้โดยตรง

สามารถติดต่อได้ ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000

ที่มาข้อมูล : https://www.themanufacturer.com/articles/how-can-manufacturers-accelerate-the-adoption-of-industry-4-0/