ระบบดิจิทัลเป็นการใช้เทคโนโลยีและแนวคิดของ IoT หรือ Internet of Things มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กระบวนการผลิต โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดต้นทุน และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น

จากแรงกดดันสู่ความสำเร็จ

สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแข่งขันสูง เหล่าผู้นำในด้านการผลิตสามารถยกระดับการผลิตโดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT มาใช้ในองค์กรมากขึ้น ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ของ AI หรือ Machine Learning ต่างๆ แต่ถ้าองค์กรใดไม่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ผลผลิตที่ลดลงไม่สอดคล้องกับความคาดหวังในการลงทุนที่เสียไป เวลาและจำนวนเงินจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างแรงกดดันให้องค์กร เมื่อห่วงโซ่คุณค่า หรือ Supply Chain ขององค์กรทั้งหมดอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุด ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นตามมา

ระบบดิจิทัลสร้างมูลค่าให้กระบวนการผลิตได้หลายวิธี

การควบคุมกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

ระบบดิจิทัล หรือ IoT ช่วยให้ควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การใช้ระบบสแกนอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและระบุสินค้า การใช้หุ่นยนต์เพื่อกระบวนการผลิตที่ซับซ้อน เป็นต้น การทำงานด้วยระบบดิจิทัลช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความสับสนหรือขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกระบวนการผลิต

การประสานงานและการแบ่งหน้าที่

สามารถช่วยให้การประสานงานระหว่างส่วนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือในการแชร์ข้อมูล และการทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์คอลลาโบเรชัน (Collaboration Software) ที่ช่วยให้ทีมงานสามารถแบ่งหน้าที่และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการทรัพยากร

ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ระบบเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบและควบคุมการใช้งานวัตถุดิบ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้ระบบจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ เป็นต้น

การเก็บระบบข้อมูลและการวิเคราะห์

ระบบดิจิทัล หรือ IoT สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เช่น การใช้เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ต่างๆ ในกระบวนการผลิต การใช้เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เป็นต้น

สรุป

ระบบดิจิทัลสร้างมูลค่าให้กระบวนการผลิตได้ ตั้งแต่การควบคุมการผลิต การประสานงานหรือแบ่งหน้าที่ การบริหารทรัพยากร รวมถึงการเก็บข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งนี้ การสร้างมูลค่าในกระบวนการผลิตจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ระบบดิจิทัลและความเหมาะสมกับสถานการณ์และธุรกิจของแต่ละองค์กร

New call-to-action

บริการด้าน IOT AUTOMATION SOLUTION และการปรับปรุงไลน์การผลิตจากสุมิพล

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น พร้อมให้คำปรึกษาในงานออโตเมชั่น อุปกรณ์ IoT หรือ IoT Architecture สำหรับการทำงานในโรงงาน หรือเปลี่ยนโรงงานให้กลายเป็น Smart Factory IoT รวมไปถึงการวินิจฉัยไลน์การผลิตจากหน้างานจริง เพื่อพัฒนาวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตเดิมของลูกค้า และแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับการผลิตให้ครอบคลุมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่

สนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล สามารถติดต่อได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 สุมิพลมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่