การสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้วยเกจบล็อก เป็นวิธีมาตรฐานที่นิยมใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ อ้างอิงตามมาตรฐาน JIS B 7507 ซึ่งส่วนใหญ่จะแบ่งการสอบเทียบเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. การตรวจสอบความเรียบ

เลื่อนให้ผิวหน้าสัมผัสของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ด้านซ้ายและด้านขวาให้สัมผัสกัน และสังเกตแสงลอดผ่านระหว่างหน้าสัมผัส ปากวัดที่มีความเรียบดีจะไม่มีแสงลอดผ่านหรือแสงลอดได้เล็กน้อย

2. การตรวจสอบความขนาน

กำหนดจุดตรวจสอบความขนานของปากวัด โดยแบ่งปากวัดออกเป็น 3 ตำแหน่งการวัด คือ ตำแหน่ง A, ตำแหน่ง B และตำแหน่ง C แล้วเลือกเกจบล็อกขนาด 10 เปอร์เซ็นต์, 50 เปอร์เซ็นต์ และ 100 เปอร์เซ็นต์ ของความยาวเวอร์เนียคาลิปเปอร์ มาวางวัดที่ตำแหน่ง A, ตำแหน่ง B และตำแหน่ง C ตามลำดับ

3. การตรวจสอบความถูกต้องของสเกลเวอร์เนียคาลิปเปอร์
เลือกขนาดของเกจบล็อกที่ใช้ตรวจสอบให้ครอบคลุมพิสัยการใช้งานของเครื่องมือหรือตำแหน่งที่ใช้ในการวัดชิ้นงานจริง เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์พิสัย 0-150 mm เราสามารถเลือกเกจบล็อกขนาด 20 mm, 50 mm, 100 mm และ150 mm เพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยให้วัดที่ตำแหน่งกลางของปากวัดและตำแหน่งกลางของเกจบล็อก

นอกจากเครื่องมือมาตรฐานที่เป็นเกจบล็อกแล้ว ปัจจุบันยังมีเครื่องมือมาตรฐานที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบเทียบเวอร์เนียคาลิปเปอร์ที่เรียกว่า คาลิปเปอร์เช็กเกอร์ (Caliper Checker) ที่สามารถใช้ในการสอบเทียบปากวัดนอก ปากวัดใน ได้ภายในอุปกรณ์เดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานและดูแลรักษาที่ง่ายทำให้เป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มของห้องปฎิบัติการสอบเทียบ และกลุ่มงานที่ต้องตรวจสอบเครื่องมือวัดโดยเฉพาะ

Sumipol-Calipers-ebook