พื้นฐานที่สำคัญของการใช้เครื่องมือวัดคือการอ่านค่าผลการวัดได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือวัดในระบบสเกลที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีทักษะในการอ่านค่าผลการวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ วันนี้จะขอแนะนำวิธีการอ่านค่าผลการวัดของเครื่องมือที่ใช้กันมากในภาคอุตสาหกรรม 2 ประเภท คือ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ และไมโครมิเตอร์

1. VERNIER CALIPER (เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์)

วิธีการอ่านค่า: เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ความละเอียด 0.05 mm

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลหลัก (Main scale) 

โดยสังเกตที่ตำแหน่งขีดศูนย์ด้านล่าง “0” ของสเกลเวอร์เนียร์ (Vernier scale) ตรงกับช่วงไหนของขีดสเกลหลักทางด้านบน จากรูปจะเห็นได้ว่าขีดสเกลที่ศูนย์ด้านล่างจะตรงกับขีดสเกลหลักทางด้านบนในช่วงขีดที่ 16 mm ถึง 17 mm ดังนั้นเราจะอ่านค่าที่สเกลหลักได้ 16.00 mm

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลเวอร์เนียร์ (Vernier scale) 

โดยสังเกตที่ตำแหน่งขีดสเกลด้านล่างของสเกลเวอร์เนียร์ทั้งหมดว่ามีขีดสเกลใดที่ตรงกับขีดสเกลหลักทางด้านบนมากที่สุด จากรูปจะเห็นได้ว่าขีดสเกลด้านล่างของสเกลเวอร์เนียร์ขีดที่ 3 ตรงกับขีดสเกลหลักทางด้านบนมากที่สุด

ดังนั้นเราจะอ่านค่าที่สเกลเวอร์เนียร์ได้ โดยการนำค่าความละเอียดของเครื่องมือคูณเส้นขีดสเกลด้านล่างของสเกลเวอร์เนียร์ที่อ่านได้คือ สเกลขีดที่ 3 x ความละเอียด 0.05 mm เท่ากับ 0.15 mm

นำผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลหลักบวกผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลเวอร์เนียร์คือ 16.00 mm + 0.15 mm เท่ากับ 16.15 mm

Lead Magnet - U-wave - Banner

2. MICROMETER (ไมโครมิเตอร์)

วิธีการอ่านค่า : ไมโครมิเตอร์ ความละเอียด 0.01 mm

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลหลัก (Sleeve scale)

โดยสังเกตขอบของสเกลหมุน (Thimble scale) ตรงกับช่วงไหนของขีดสเกลหลัก จากรูปจะเห็นได้ว่าขอบของสเกลหมุนจะตรงกับขีดสเกลหลักในระหว่างช่วง 7 mm ถึง 8 mm ดังนั้นเราจะอ่านค่าที่สเกลหลักได้ 7.00 mm

อ่านค่าผลการวัดที่สเกลหมุน (Thimble scale)

โดยสังเกตที่ตำแหน่งขีดสเกลหมุนว่ามีสเกลใดตรงกับเส้นกลางของขีดสเกลหลัก จากรูปจะเห็นได้ว่าขีดสเกลหมุนขีดที่ 37 ตรงกับขีดกลางของสเกลหลักพอดี

ดังนั้นเราจะสามารถอ่านค่าของสเกลหมุนได้ โดยการนำค่าความละเอียดของเครื่องมือคูณเส้นขีดสเกลหมุนที่อ่านได้คือ สเกลขีดที่ 37 x ความละเอียด 0.01 mm เท่ากับ 0.37 mm นำผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลหลักบวกผลการวัดที่อ่านได้จากสเกลหมุนคือ 7.00 mm + 0.37 mm เท่ากับ 7.37 mm

Sumipol-ebook-measuring