โซลูชั่นงานอุตสาหกรรม – Industrial Solution

MACHINING SOLUTIONS

 

 

• ช่วยลูกค้าหรือผู้ลงทุนสายการผลิตใหม่ ในการเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมการออกแบบการจับยึดชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญ (Jig &Fixture) การคัดสรรเครื่องมือจับทูลที่ตรงประเภทของงาน การออกแบบกระบวนการและเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ (Machining process) พร้อมเวลาในการผลิต เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าและให้เกิดการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด

 

• ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตชิ้นงานต่างๆ โดยวิเคราะห์จากคุณภาพชิ้นงาน การสึกหรอ อายุการใช้งานของเครื่องมืดตัด และอุปกรณ์จับยึดรวมถึงการเคลื่อนที่ของการตัดแต่งขึ้นรูปโลหะต่างๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและทำการแก้ไขพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

• ให้บริการวินิจฉัยสายการผลิตของลูกค้า ณ ปัจจุบัน เพื่อชี้บ่งสถานะของสายการผลิตที่เกิดขึ้น ทั้งด้านต้นทุนการผลิต (Cost) การสมดุลสายการผลิต (Line balancing) เวลาในการผลิต (Time study) และประสิทธิภาพการผลิตเพื่อนำปัญหาที่เป็นลักษณะคอขวดของกระบวนการมาหาแนวทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้หลังจากการแก้ไข ก่อนที่ลูกค้าจะทำการลงทุนเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น

 

AUTOMATION SOLUTIONS

 

ให้บริการวิเคราะห์สายการผลิตเพื่อวางแผนและออกแบบสายการผลิตทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi Automation) และอัตโนมัติทั้งระบบ (Full Automation) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละสายการผลิตและความคุ้มค่ากับการลงทุนโดยใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม อุปกรณ์อัตโนมัติที่ทันสมัยและโปรแกรมในการออกแบบเพื่อการทำงานเสมือนจริงมากที่สุด

 

MEASURING SOLUTIONS

 

• ให้คำปรึกษาการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพการผลิตของลูกค้า
• สามารถทดลองวัดชิ้นงาน ณ โชว์รูมของมิตูโตโยหลายแห่งเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ คุ้มค่าการลงทุน
• ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ ให้บริการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน บำรุงรักษาและตรวจสอบและปรับแก้เมื่อเกิดปัญหา
• ให้บริการหลังการขายที่ครบครัน อาทิเช่น บริการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้คำแนะนำการอัพเกรดซอฟต์แวร์และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม เพื่อเสริมประสิทธิภาพของเครื่องมือ
• ให้คำแนะนำการใช้ระบบการจัดการผลการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุณภาพ

 

 

ระบบเครือข่ายข้อมูลการวัด
MeasurLink

วิธีที่จะช่วยป้องกันปัญหาผลิตภัณฑ์บกพร่อง
ข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องมือวัดที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายจะถูกเก็บรวบรวมตามเวลาจริงส่งผลให้สามารถคาดการณ์ความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ได้ล่วงหน้าผ่านทางการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลผลการวัดได้ทันทีช่วยให้สามารถทำการวิเคราะห์ทางสถิติและระบุปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว

 

 

ระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สาย
U-WAVE

ระบบนี้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากเกจวัด Digimatic ของ Mitutoyo ระบบนี้ทำหน้าที่ส่งข้อมูลจากเกจวัด Digimatic ของ Mitutoyo ไปยังซอฟต์แวร์ เช่น Excel หรือ Notepad ผ่านทางระบบสื่อสารไร้สาย ระบบนี้นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและป้องกันการป้อนข้อมูลผิดพลาดได้แล้วยังช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยที่ยังให้ความสามารถในการทำงานที่ดีเยี่ยม