Relays

รีเลย์เป็นอุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้าโดยส่วนส่งออกด้วย operation signal
ซึ่งจะถูกเรียกโดยสัญญาณไฟฟ้าที่ควบคุมโดยอุปกรณ์สลับ (switching)

กรองตาม :

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ