Safety Components

ส่วนประกอบความปลอดภัยเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับป้องกันเหตุด้านความ ปลอดภัย
ในอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวก ใช้สําหรับการตรวจสอบปิดกลไกเครื่องจักร
เมื่อตรวจสอบการบุกรุกเข้า ไปในพื้นที่อันตรายและสร้างวงจรความปลอดภัย (Safety Circuit)

กรองตาม :

Product Filter Selected

แสดง %d รายการ

แสดง %d รายการ